هیدرکربن سنگین

هیدروکربن سنگین

هیدروکربن سبک

نفتا

تینر

متیل استات